TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0069. „A tanulás mesterfogásai”

Kézművesség – kreatív terület

1) Szövő foglalkozások

A foglalkozás szervezője: Karácsony Sándor Közösségi Ház

A foglalkozás ideje: 2013. február 01. - 2013. június 30.

A foglalkozás célja:

Elméleti szakasz: a hagyományokban, az ősi technikákban rejlő lehetőségek megismerése és megszerettetése; az így készült kézműves munkák átmentése és megújítása

Kreatív szakasz: a kreatív képességek felismerése és felismertetésére való törekvés; a helyi értékek feltárásán keresztül a tárgyak díszítőművészeti és használati értékeinek megismerése, valamint a szövési módok és a magyar mintakincsek megismerése. 

Kreatív - marketing szakasz: a tanulók együttműködésének, fantáziájának, szervezőképességének, kreativitásának fejlesztése. 

A foglalkozás tartalmi egységei:

Elméleti szakasz: a népi kultúrához tartozó népi mesterségek, megfigyelések, bölcsességek, táplálkozás, hajlékok jellemzőinek megismerése, kiemelten a szövés anyagának,eszközeinek, technikájának a megismerése. 

Kreatív szakasz: helyi szövő hagyományok ápolása, életben tartása, helyi értékek feltérképezése, összegyűjtése, díszítésmódok régi és mai motívumainak összehasonlítása, mintadarabok készítése különböző szövési technikákkal

Kreatív - marketing szakasz: az alkotás teljes folyamatának megismerése, az elkészített tárgyak kiállításának megszervezése,ezáltal a marketing tevékenység alapfogásainak elsajátítása

A foglalkozás helyszíne: Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szövő műhelye 4177 Földes, Rákóczi utca 1. szám

A foglalkozás felelőse: Nagy Zoltánné népi szövő

A foglalkozás közreműködője: Nagy Zoltánné népi szövő

2) Fazekas foglalkozások

A foglalkozás szervezője: Karácsony Sándor Közösségi Ház

A foglalkozás ideje: 2013. szeptember 01. - 2014. január 30.

A foglalkozás célja:

Elméleti szakasz: a magyar fazekas kultúra megismertetése, benne kiemelten a nádudvari fazekasság. 

Kreatív szakasz: a fazekasmesterség alapismereteinek, a munkafolyamat technikai alapfogásainak megismerése. 

Kreatív - marketing szakasz: a kiállítás-szervezés egyes fázisainak megismerése, a közönség szervezésének titkai, a fazekas szakma értékei népszerűsítésének képessége

A foglalkozás tartalmi egységei:

Elméleti szakasz: környék és egyes tájegységek hagyományának megismerése, gyűjtők és gyűjtemények felkutatása során a helyi hagyományok megismerése

Kreatív szakasz: az agyag megmunkálása, formázása, a kézügyesség és a kombináló képesség fejlesztése, a nádudvari fekete kerámia készítése eltérő jellegzetességeinek feltérképezése

Kreatív - marketing szakasz: a fantázia, kézügyesség, arány és esztétikai érzék fejlesztése, közönségkapcsolat kialakítása, az alkotás teljes folyamatának megismerése

A foglalkozás helyszíne: Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

A foglalkozás felelőse: ifj. Fazekas István Népművészeti Ifjú Mestere

A foglalkozás közreműködője: ifj. Fazekas István Népművészet Ifjú Mestere

 

Képzőművészet – kreatív terület

1) Festő foglalkozások

A foglalkozás szervezője: Karácsony Sándor Közösségi Ház

A foglalkozás ideje: 2013. március 01. – 2013. június 30.

A foglalkozás célja:

Elméleti szakasz: festészeti technikák megismerése, a festői munka legfontosabb anyagainak és eljárásainak feltérképezése, szakkifejezések elsajátítása, festészeti alkotások jellemezése, elemzése

Kreatív szakasz: festészeti technikai eljárások alkalmazása különböző feladatok megoldása során, hagyományos és a festészeti technikák határeseteinek változatos létrehozása, vázlatkészítés képességének elsajátítása, majd ezután festmények alkotása, beállítás után és szabadon festmények készítése

Kreatív - marketing szakasz: az alkotások bemutatása, a közönségszervezés és a kiállítás rendezés gyakorlati elemeinek elsajátítása

A foglalkozás tartalmi egységei:

Elméleti szakasz: egyéni kompetenciáik fejlesztése: információgyűjtés, figyelem megosztás, figyelem összpontosítás, nyitott hozzáállás, a helyi értékek felismerése és megbecsülése, ezek vizuális nyelven való dokumentálása, bemutatása.

Kreatív szakasz: festészeti technikák, anyagok felhasználásával a kreativitás, az egyéni látásmód, a színérzék, a kompozíciós készség fejlesztése, műelemzések interpretálása által a szóbeli szövegalkotás és a kommunikációs képesség erősítése, kooperatív technikák révén a szociális érzékenység és szociális kompetenciák fejlesztése.

Kreatív - marketing szakasz: a kreativitás, a hitelesség, a pontosság, a szervezőkészség, és a kommunikációs készség fejlesztése, erősítése.

A foglalkozás helyszíne: Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

A foglalkozás felelőse: Bere Anna Mária művésztanár

A foglalkozás közreműködője: Bere Anna Mária művésztanár

2) Grafikai foglalkozások

A foglalkozás szervezője: Karácsony Sándor Közösségi Ház

A foglalkozás ideje: 2014. február 01. – 2014. június 30.

A foglalkozás célja:

Elméleti szakasz: grafikai technikák megismerése, a grafikai munka legfontosabb anyagainak és eljárásainak feltérképezése, szakkifejezések elsajátítása, grafikai alkotások jellemezése, elemzése

Kreatív szakasz: grafikai technikai eljárások alkalmazása különböző feladatok megoldása során, egyedi és a sokszorosított grafikák változatos létrehozása, vázlatkészítés képességének elsajátítása, majd ezután grafikák készítése

Kreatív - marketing szakasz: az alkotások bemutatása, a közönségszervezés és a kiállítás rendezés gyakorlati elemeinek elsajátítása

A foglalkozás tartalmi egységei:

Elméleti szakasz: egyéni kompetenciáik fejlesztése: információgyűjtés, figyelem megosztás, figyelem összpontosítás, nyitott hozzáállás, a helyi értékek felismerése és megbecsülése, ezek grafikai nyelven való dokumentálása, bemutatása.

Kreatív szakasz: grafikai technikák, anyagok felhasználásával a kreativitás, az egyéni látásmód, a színérzék, a kompozíciós készség fejlesztése, műelemzések interpretálása által szóbeli szövegalkotásuk és kommunikációs képességük erősítése, kooperatív technikák révén szociális érzékenységük és szociális kompetenciáik fejlesztése.

Kreatív - marketing szakasz: a kreativitás, a hitelesség, a pontosság, a szervezőkészség, és a kommunikációs készség fejlesztése, erősítése.

A foglalkozás helyszíne: Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

A foglalkozás felelőse: Bere Anna Mária művésztanár

A foglalkozás közreműködője: Bere Anna Mária művésztanár

 

Előadóművészet – kreatív terület

1) Hangszeres népzenei foglalkozások

A foglalkozás szervezője: Karácsony Sándor Közösségi Ház

A foglalkozás ideje: 2013. szeptember 01. – 2014. január 30.

A foglalkozás célja:

Elméleti szakasz: a választott hangszer (hegedű vagy brácsa) megismerése, szerepének fontossága a zenetörténetben, a magyar népzene megszerettetése,a hangszer jellemzőinek, technikai alapjainak megismerése 

Kreatív szakasz: a hangszer technikai alapjainak gyakorlatban való elsajátítása

Kreatív - marketing szakasz: egy-egy dal önálló előadása és részt venni a közös zenei alkotó tevékenységben, továbbá a produkciók bemutatásának előkészítésében való részvétel

A foglalkozás tartalmi egységei:

Elméleti szakasz: magyar népzene, a hangszer megismerése, hajdúsági népzene kiemelt fontosságának megismerése

Kreatív szakasz: Bartók által behatárolt dialektikus zenei anyagának megismerése, egyszerű dallamok játszása, hajdúsági népzene alapvető dallamainak megismerése és elsajátítása. 

Kreatív - marketing szakasz: zenei önkifejezés képessége, a kreativitás, a zenei fantázia és formaalkotó képesség, a zene átélési és értelmezési képesség, a közönség előtti zenéléshez: önbizalom; valamint a kapcsolatteremtés, az érdekérvényesítés, a közönségszervezés 

A foglalkozás helyszíne: Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

A foglalkozás felelőse: Dezsőházi Tamás a Bürkös Zenekar prímása

A foglalkozás közreműködője: Dezsőházi Tamás a Bürkös Zenekar prímása

2) Gitár foglalkozások

A foglalkozás szervezője: Karácsony Sándor Közösségi Ház

A foglalkozás ideje: 2013. március 01. – 2013. június 30. 

A foglalkozás célja:

Elméleti szakasz: zenei ismeretek átadásának és a hangszerkezelés megtanításának párhuzamos és fokozatos felépítése. 

Kreatív szakasz: zenei élménynyújtás, a közös zenélés örömének megtapasztalása. 

Kreatív - marketing szakasz: egy-egy dal önálló eljátszása és részvétel a közös zenei alkotó tevékenységben. 

A foglalkozás tartalmi egységei:

Elméleti szakasz: gitár-tanítás során alkalmazott technikai és zenei feladatok, hangszerismeret,  

Kreatív szakasz: zene szeretetére való nevelés mellett a zenei önkifejezés képességének megtanítása, a zenéhez fűződő pozitív attitűdök kialakítása. 

Kreatív - marketing szakasz: a zenei önkifejezés képessége, a kreativitás, a zenei fantázia és formaalkotó képesség, a zene átélési és értelmezési képesség, a közönség előtti zenéléshez: önbizalom. 

A foglalkozás helyszíne: Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

A foglalkozás felelőse: Szőke Mária pedagógus

A foglalkozás közreműködője: Szőke Mária pedagógus

3) Bábjáték foglalkozások

A foglalkozás szervezője: Karácsony Sándor Közösségi Ház

A foglalkozás ideje: 2013. február 01. – 2014. június 30.

A foglalkozás célja:

Elméleti szakasz: bábelméleti ismeretek átadásának és megtanításának párhuzamos és fokozatos felépítése 

Kreatív szakasz: irodalmi élménynyújtás, a közös bábozás örömének megtapasztalása, bábozáshoz fűződő pozitív attitűdök kialakítása.

Kreatív - marketing szakasz: részvétel a közös alkotó tevékenységben, a darab bemutatásában és annak előkészítésében. 

A foglalkozás tartalmi egységei:

Elméleti szakasz: ismerkedés a bábművészet történetével, ágaival, a sajátos eszköz-és formanyelvével. 

Kreatív szakasz: bábozási technikák, a bábozás alapfogásainak megismerése, elsajátítása, eközbenaz érzékelés, megfigyelés, önismeret, problémamegoldás, kommunikáció, empátia, koncentráció, együttműködés – közös játékban, gyakorlatokban, produkciókban – képességek fejlesztése.

Kreatív - marketing szakasz: önkifejezés képessége, a kreativitás, a fantázia és formaalkotó képesség, a bábjáték átélési és értelmezési képessége. 

A foglalkozás helyszíne: Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

A foglalkozás felelőse: Nagy Sándorné óvodapedagógus

A foglalkozás közreműködője: Nagy Sándorné óvodapedagógus

4) Népi dramatikus játékok foglalkozások

A foglalkozás szervezője: Karácsony Sándor Közösségi Ház

A foglalkozás ideje: 2013. szeptember 01. – 2014. január 30.

A foglalkozás célja:

Elméleti szakasz: ünnepköreinkhez kapcsolódó alakoskodó szokásaink megismerése

Kreatív szakasz: a résztvevők minél változatosabb dramatikus tevékenységformában való részvétele, ezáltal a magyar ünnepkörökhöz kapcsolódó alakoskodó szokások elsajátítása, az ezzel járó kísérletezés örömének megtapasztalása, a közös alkotómunka adta örömteli együttlét megtapasztalása

Kreatív - marketing szakasz: a résztvevők képesek legyenek alakoskodó játékok előkészítésére, bemutatására 

A foglalkozás tartalmi egységei:

Elméleti szakasz: önkifejezés és a helyes önértékelés képességének kialakítása, az ünnepkörök és az életmód összefüggéseinek megértése, produkciók létrehozása

Kreatív szakasz: érzékelés, megfigyelés, önismeret, problémamegoldás, kommunikáció,empátia, koncentráció, együttműködés közös játékban, gyakorlatban, produkcióban

Kreatív - marketing szakasz: kreativitás, fantázia és formaalkotó képesség fejlesztése az alakoskodó játékok előadása során, a település ünnepein, rendezvényein való alakoskodó játékok bemutatása

A foglalkozás helyszíne: Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

A foglalkozás felelőse: Gyönyörű Zsigmond néptánc-oktató

A foglalkozás közreműködője: Gyönyörű Zsigmond néptánc-oktató

5) Rádiós újságíró foglalkozások

A foglalkozás szervezője: Karácsony Sándor Közösségi Ház

A foglalkozás ideje: 2013. március 01. – 2013. június 30.

A foglalkozás célja:

Elméleti szakasz: a rádiós újságíró munka alapjainak elsajátítása, a hangzó sajtóműfajok megismerése

Kreatív szakasz: a rádiós újságírói műfajoknak megfelelően anyagok írása, a magyar nyelv helyes és stílusos használata, a helyesírás, kreativitás, szépérzék és fogalmazóképesség fejlesztése

Kreatív - marketing szakasz: megírt cikkek hangzóvá tétele technikai alapjainak elsajátítása

A foglalkozás tartalmi egységei:

Elméleti szakasz: a rádiós újságírásban használt műfajok, a rádiós újságíró tevékenység megismerése

Kreatív szakasz: élményszerű ismeretszerzés alapján az egyes műfajoknak megfelelő cikkek elkészítése, majd hangzóvá tétele

Kreatív - marketing szakasz: a megírt cikkekből rádiós anyag összeállítása az iskolai rádiónak, riportok készítése a település rendezvényein

A foglalkozás helyszíne: Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

A foglalkozás felelőse: Lukács Zsuzsanna pedagógus

A foglalkozás közreműködője: Lukács Zsuzsanna pedagógus

6) Elektronikus újságíró foglalkozások

A foglalkozás szervezője: Karácsony Sándor Közösségi Ház

A foglalkozás ideje: 2014. február 01. – 2014. június 30. 

A foglalkozás célja:

Elméleti szakasz: az elektronikus újságírói munka alapjainak, a riporteri munka alapismereteinek elsajátítása

Kreatív szakasz: az újságírói műfajoknak megfelelően anyagok írása, a magyar nyelv helyes és stílusos használata, a helyesírás, kreativitás, szépérzék és fogalmazóképesség fejlesztése

Kreatív - marketing szakasz: szervezőképesség, kapcsolatteremtés, érdekérvényesítés képességeinek fejlesztése

A foglalkozás tartalmi egységei:

Elméleti szakasz: az onlineújságírásban használt műfajok, az online újságírói tevékenység megismerése

Kreatív szakasz: élményszerű ismeretszerzés alapján az egyes műfajoknak megfelelő cikkek elkészítése, majd szerkesztése

Kreatív - marketing szakasz: a megírt cikkekből online anyag összeállítása az iskolai újságnak, riportok készítése a település rendezvényein

A foglalkozás helyszíne: Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4177 Földes, Karácsony S. tér 6. 

A foglalkozás felelőse: Lukács Zsuzsanna pedagógus, Balázsiné Bíró Valéria a Földesi Hírlevél főszerkesztője

A foglalkozás közreműködője: Lukács Zsuzsanna pedagógus, Balázsiné Bíró Valéria a Földesi Hírlevél főszerkesztője